hagema industrial services
hagema industrial services

хагема индустриал сървисес еоод

Индустриален парк ОЕ

4500-Панагюрище

 

М +359 884 922 101

Т +359 357 6 4051

Е office@hagema.org

ЕИК 175317604

 

Условия за ползване и политика за защита на личните данни
Този уебсайт е собственост на Хагема индустриал сървисес ЕООД. Хагема индустриал сървисес ЕООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Gebauer GmbH и хагема индустриал сървисес ЕООД, с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на хагема индустриал сървисес ЕООД.

Връзки с други сайтове
Хагема индустриал сървисес ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност
Хагема индустриал сървисес ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. хагема индустриал сървисес ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Хагема индустриал сървисес ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – Хагема индустриал сървисес ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Хагема индустриал сървисес ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Каква информация събира дружеството
Хагема индустриал сървисес ЕООД обработва Вашите лични данни с цел осъществяване на търговската си дейност, както и да Ви предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги.
Във връзка с осъществяването на нашата дейност обработваме следните групи лични данни:
‐ Идентификационни данни – три имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, адрес;
‐ Данни за контакт – e‐mail адрес, телефон;
‐ Данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител;
‐ Бисквитки и интернет маркери.
При офериране и изпълнение на услуги, поръчки и договори
– име, телефон, електронна поща, адрес, адрес за доставка.
При комуникация по телефон
– име, телефонен номер.
При регистриране за бюлетини/новини или попълване на контактна форма в уебсайта ни
– име, фамилия, електронна поща, телефон, фирма.
При комуникация свързана със заявки и доставки
‐ име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на доставчиците.


Основание за събиране на лични данни

Хагема индустриал сървисес ЕООД обработва лични данни единствено за следните цели:
А) Обслужване на запитвания, поръчки и договори за предоставянето от дружеството стоки и услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; Предоставяне на персонализирано обслужване.
В тези случаи данните се обработват за целите за сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стоки и услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
Обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Хагема индустриал сървисес ЕООД. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по сделката.
Б) Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини свързани с нашата дейност.
Също така лични данни се събират за административни и статистически цели като например анкети относно клиентското обслужване и удовлетворение.
В тези случаи данните се обработват на основание на Вашето предварително съгласие, което може да оттеглите по всяко време чрез натискане на линка/бутона за отписване или чрез e‐mail с текст „Отпиши“, изпратен на office@hagema.org.

Съхраняване и обработване на лични данни
Хагема индустриал сървисес ЕООД обработва и съхранява личните данни за лицето чрез електронни средства за записване и съхраняване на информацията и/или чрез поддържане на хартиен носител.
Освен това Хагема индустриал сървисес ЕООД поддържа бази данни с лични данни на лицето в различни софтуерни приложения, които използва за управление на документооборота.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване.
Личните данни в електронна форма се съхраняват на собствени сървъри на територията на Република България и на облачни системи на надеждни доставчици.
Собствените сървъри са с ограничен достъп и са разположени в охраняеми обекти на територията на Европейския съюз. Те подлежат на текуща проверка и са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.
Доставчиците на облачните услуги, които използваме отговарят изискванията и спазват правилата на Регламент (ЕС) 2016/679.
Достъп до личните данни, които обработваме, имат само служители на Хагема индустриал сървисес ЕООД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Достъпът се осъществява с парола.
Хагема индустриал сървисес ЕООД предоставя Ваши лични данни на трети лица във връзка с изпълнението на съответни поръчки и сключени договори. Такива лица са: спедиции, куриерски фирми и др.
При определени случаи може да възникне задължение за предоставяне на информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.
Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Срок за съхраняване на личните данни 
Хагема индустриал сървисес ЕООД съхранява личните Ви данни за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Права на лицето във връзка със защита на личните данни
При условията на закона, Вие имате следните права във връзка със защита на своите лични данни:
‐ право на достъп;
‐ право на коригиране;
‐ право на изтриване (право „да бъдеш забравен);
‐ право на ограничаване на обработването;
‐ право на преносимост на данните;
‐ право на възражение;
‐ право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Вие имате право да получите потвърждение от Хагема индустриал сървисес ЕООД дали личните Ви данни се обработват от дружеството. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получите безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерно повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.
Вие имате право да коригирате или да поискате Хагема индустриал сървисес ЕООД да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до Вас.
Вие имате право да поискате от Хагема индустриал сървисес ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания:
‐ Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
‐ Лицето възрази срещу обработването;
‐ Личните данни на лицето са били обработвани незаконосъобразно;
‐ Личните данни на лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване
на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друг а държава.
‐ Хагема индустриал сървисес ЕООД може да откаже да изтрие личните данни на лицето ако обработването им е необходимо за:
‐ За упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;
‐ За спазване на правно задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес;
‐ По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели;
‐ За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
‐ Вие имате право да изискате от Хагема индустриал сървисес ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
‐ Когато се оспорва точността на личните данни, както са предоставени от лицето и обработвани от Хагема индустриал сървисес ЕООД. Ограничението е за определен срок, който да позволи да се провери точността на личните данни;
‐ Когато обработването е направено неправомерно, но лицето не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използване то им;
‐ Когато Хагема индустриал сървисес ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
‐ Когато Лицето е възразило срещу обработването и очаква Хагема индустриал сървисес ЕООД да провери дали законните основания на Хагема индустриал сървисес ЕООД за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на лицето.
Когато обработването на лични данни Ви данни е ограничено от Хагема индустриал сървисес ЕООД, Вие ще бъдете информирани предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.
Вие имате право по всяко време на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.

Политика за употреба на бисквитки
Настоящата Политика за употреба на бисквитки цели да ви запознае с особеностите и целесъобразността на използването на бисквитки в уеб сайта на хагема индустриал сървисес ЕООД.

Какво представлява “бисквитката”?
Бисквитката (“cookie”) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка.

Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране.

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, “продължителността на живот” на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?
В сайтовете си Хагема индустриал сървисес ЕООД използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

Сигурност и идентифициране
Посещаемост на сайта
Предпочитани настройки
Потребителско поведение
Маркетинг и реклама
Деактивиране на бисквитки
Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от вас браузър. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на вашия браузер.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките” може да доведе до нарушения във функционалността на сайта и до спиране работата на сайта на Хагема индустриал сървисес ЕООД.

Използване на Уеб флагове (интернет маркери): Някои страници на
нашите уебсайтове и имейли, които може да изпратим, могат да съдържат електронни изображения, известни като уеб флагове, които спомагат да преброим потребителите, които са посетили тези страници или са прочели нашите имейли. Интернет маркерите събират само ограничена информация. Тези флагове не носят никакви лични данни и се използват само за проследяване на ефективността
на дадена кампания.

hagema industrial services EOOD

Индустриален парк ОЕ

4500-Панагюрище

Т +359 357 6 4051

Ф +359 357 6 4134

M +359 884 922 101

Е office@hagema.org

Druckversion Druckversion | Sitemap
© hagema technology GmbH